• Lệnh chat trong phiên bản:
akn: để bật auto đánh người

Lưu Ý: Phiên Bản này đã được fix né nha mọi người
Nguồn phiên bản: TrungDucTV.Com

Comment
Tên bạn
Nội dung


Bình luận rỗng.

Close